Klachtenprocedure - KredietPunt Nederland

1.  Je hebt een klacht over de dienstverlening van jouw financieel adviseur

Op de eerste plaats dient je jouw klacht kenbaar te maken bij jouw eigen financieel adviseur. Deze beschikt over een eigen klachtenregeling welke je bij hem/haar kunt opvragen. De klacht dien je altijd schriftelijk of per e-mail aan jouw adviseur kenbaar te maken. Indien je een ontvangstbevestiging verlangt kun je dit kenbaar te maken. KredietPunt Nederland heeft geen invloed of zeggenschap in de onderneming van jouw financieel adviseur. Enkel wanneer wij in het bemiddelingsproces betrokken zijn geweest, kunnen wij op verzoek een bemiddelende rol spelen om de procedure aanhangig te maken.

2.  Jij hebt een klacht over onze dienstverlening

Je dient jouw klacht uiterlijk binnen 6 maanden na het voordoen van het voorval schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij beschikken over een eigen klachtenregeling, welke je bij ons kunt opvragen. De klacht dien je altijd schriftelijk of per e- mail kenbaar te maken. Indien je een ontvangstbevestiging verlangt kun je dit kenbaar te maken. Weet je niet welke serviceprovider je dient aan te spreken, neemt dan contact op met ons, wij helpen jou graag verder. Ontvangen wij een klacht welke betrekking heeft op een van de genoemde organisaties, dan zullen wij jouw klacht doorsturen naar de desbetreffende organisatie.

3.  Je hebt een klacht over onze dienstverlening en wenst in contact te komen met de directie

Je kunt jouw klacht kenbaar maken bij de directie van KredietPunt Nederland, vergezeld van alle eerdere correspondentie over deze klacht, aan bijvoorbeeld jouw financieel adviseur en/of de serviceprovider.

Jouw klacht kun je richten aan:
KredietPunt Nederland
T.a.v. de directie
Stadionlaan 83
5213 JJ ’s-Hertogenbosch
E: info@kredietpuntnederland.nl

De directie zal vervolgens informatie inwinnen bij jouw financieel adviseur en/of een van onze collega’s. Uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw klacht, ontvang je een schriftelijke reactie. In het geval dat je een consument bent en het resultaat onbevredigend is, dan kunt je jouw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). In alle andere gevallen dien je jou te wenden tot de geëigende rechtsgang.

Klacht voorleggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

(Alleen bestemd voor consumenten)

Zowel KredietPunt Nederland als jouw financieel adviseur, zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Hiertoe zijn zij (wettelijk) verplicht. Het Kifid is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Je legt jouw klacht aan het Kifid voor, op het moment dat het geschil niet zonder tussenkomst van een bemiddelaar oplosbaar is. Je hebt jouw klacht dus al voorgelegd aan de noodzakelijk instantie en hebt al een antwoord ontvangen. Op de website van Kifid (https://www.kifid.nl/klacht-indienen/) kun je teruglezen op welke manier(en) je jouw klacht kunt indienen. Op deze site is een sneltest aanwezig, zodat je snel een indicatie hebt of Kifid jouw klacht kan behandelen.

Bindend advies

Iedere partij is individueel bevoegd om een keuze te maken tussen of zij het advies van Kifid zal volgen (bindend advies) of niet (niet-bindend advies). In dat laatste geval heb je (en de desbetreffende organisatie) het recht de uitspraak van het Kifid alsnog voor te leggen bij een burgerlijke rechter. Bij een bindend advies is dit niet mogelijk.

Op zoek naar meer informatie hieromtrent? Kijk dan vooral in het Kifid register.

KredietPunt Nederland volgt het bindend advies van Kifid.