Wie zijn wij?

Wij zijn een financiële onderneming die een administratieve rol vervult bij de bemiddeling in financiële diensten en producten. Wij verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

-Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
-Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
-Gegevens met betrekken tot uw paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
-Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
-Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
-Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekening of verzekeringen;
-Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of strafrechtelijk verleden;
-Overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

1.1 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

-Het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken of andere financiële diensten en/of het geven van advies over onze producten;
-Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
-Het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
-Het behandelen van schades waarbij u als benadeelde bent betrokken;
-Het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
-Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
-Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
-Het voorkomen van fraude (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
-Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij mogen de gegevens alleen verwerken als dit gerechtvaardigd is. Een verwerking is gerechtvaardigd wanneer het doel van de verwerking gebaseerd is op één van de volgende zes rechtsmatige grondslagen:

- De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor één of meer specifieke doeleinden:
- Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór sluiting van een overeenkomst maatregelen te kunnen nemen:
- De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld voor het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen:
- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van uw medeverzekerden te beschermen;
- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van de taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen:
- Voor de verwerking van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Behalve als de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden van u die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Verzoek persoonsgegevens 

5.1 Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 56, 5670 AB Nuenen of stuur een email naar fg@vcn.nl.

5.2 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens 

6.1 Algemeen:
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Websites van derden:
Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten diensten staat van onze doeleinden.

7.2 Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

-Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product. 
-Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden; 
-Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling:
-Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Cis:
-Notarissen, advocaten, accountants, makelaars, taxateurs.

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

8. Wijzigingen

8.1 Het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Hebt u vragen of klachten?

9.1 Hebt u vragen over ons privacy statement of hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 56, 5670 AB Nuenen of stuur een email naar fg@vcn.nl.

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies

10.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over uw website bezoek bijhouden.

10.2 Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.

10.3 Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

10.4 U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.