Privacy statement‏

You are here

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Dat is ook mede de reden dat het Verbond van Verzekeraars een gedragscode heeft opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. Die gedragscode is een uitwerking van de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens*. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten. Een korte toelichting op wat dit voor u betekent:

Reikwijdte

De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten en door alle verzekeringsinstellingen in onze groep nageleefd.

Principes van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per verzekering en/of financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen en dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Een kort overzicht: 
Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen etc.) is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim. Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn hoeft u niet te melden.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek moet aan de directie van VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., Postbus 130, 5670 AC Nuenen worden gedaan.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij de directie van VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., Postbus 130, 5670 AC Nuenen.

*Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl . U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 8500).

 
Neem contact met ons op voor meer informatie

 

CONTACT 

Contact

VCN Verzekeringen
VCN United Capital

Contact