Klachtenprocedure - VCN verzekeringen

VCN streeft ernaar om samen met de adviseur de belangen van relaties te behartigen. Wanneer u vindt dat dat niet het geval is, vernemen wij dat graag van u.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Bent u bij VCN verzekerd, dan kunt u allereerst contact opnemen met uw adviseur. Komt u er met uw adviseur niet uit of bent u anderszins ontevreden over VCN, dan kunt u uw klacht aan ons voorleggen. VCN heeft een klachtencommissie, die uw klacht in behandeling neemt en probeert om binnen 10 werkdagen haar definitieve standpunt aan u mede te delen.

U kunt uw klacht per e-mail sturen naar: klachten@vcn.nl of schriftelijk naar:
VCN Klachtencommissie
Postbus 130
5670 AC Nuenen

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van VCN, dan kunt u uw klacht richten aan het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een onafhankelijke loket voor geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van het oordeel van de klachtencommissie indienen. Het adres is:
KIFID
Postbus 93257
2509 AG ‘s GRAVENHAGE

Op www.KiFiD.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Natuurlijk kunt u ook altijd de burgerlijke rechter om een oordeel vragen.