Gebruikersvoorwaarden‏

You are here

Gebruikersvoorwaarden op VCN Extranet Applicatie.

Op het gebruik van het VCN Extranet Applicatie, hierna te noemen 'VEA.nu', zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de toets 'akkoord' aan te klikken verklaart de gebruiker van de voorwaarden kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en zich daaraan gebonden te achten. Eerst daarna heeft de gebruiker toegang tot VEA.nu.

1.     VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., waaronder in deze gebruikersvoorwaarden worden verstaan alle ondernemingen die in een groep, zoals bedoeld in artikel 2.24b BW, verbonden zijn met VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., stelt met haar samenwerkende assurantietussenpersonen in de gelegenheid gebruik te maken van de diensten, informatie ed. aangeboden op het VEA.nu.

2.     VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. besluit of een assurantietussenpersoon, hiervoor en hierna aan te duiden als 'gebruiker', toegang wordt verstrekt tot het VEA.nu. Het is VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. toegestaan deze toestemming te allen tijde in te trekken of het gebruik daarvan te onderbreken.

3.     De gebruiker verklaart de toegang tot het VEA.nu uitsluitend te zullen gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het aan hem ter beschikking is gesteld. De gebruiker verklaart voorts dat hij bevoegd is om, overeenkomstig het hiervoor bedoelde doel, via het VEA.nu persoonsgegevens met betrekking tot (aspirant) verzekeringnemers en verzekerden uit te wisselen met VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. en, waar nodig, anderen die daarop zijn aangesloten. De gebruiker vrijwaart VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. van iedere aansprakelijkheid jegens wie dan ook, die uit het gebruik van het VEA.nu door de gebruiker voortvloeit.

4.     Indien VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. toepassingen van het VEA.nu beschikbaar stelt als middel om rechtshandelingen (zoals aanvragen voor nieuwe, en mutaties op lopende verzekeringen) te verrichten, is de gebruiker gehouden de daarbij gestelde (aanvullende) voorwaarden strikt in acht te nemen.

5.     Teneinde toegang tot het VEA.nu te verschaffen, stelt VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. een user-id en wachtwoord ter beschikking aan een door de gebruiker aangewezen contactpersoon. De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met user-id en wachtwoord door de contactpersoon en door deze overeenkomstig het onder 6 bepaalde aangewezen personen.

6.     De contactpersoon kan via de VEA.nu Medewerker functie één of meer andere werknemers van de gebruiker toegang tot het werkgeversportaal verschaffen.

7.     De gebruiker is gehouden om bij beïindiging van het dienstverband van een contactpersoon, alsmede indien haar omstandigheden bekend worden waardoor een verstrekte toegang zou dienen te vervallen, VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. hiervan onverwijld melding te doen, en alles in het werk te stellen om de betreffende contactpersoon verdere toegang tot het VEA.nu te onthouden. Indien bovengenoemde omstandigheden van toepassing zijn op een door de contactpersoon overeenkomstig het bepaalde onder 6 aangewezen persoon, is ook de contactpersoon verplicht voor voormelde persoon, via de VEA.nu Medewerker functie, onverwijld de toegang tot het VEA.nu te beïindigen. Indien schade wordt geleden door VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. of door derden als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting door de gebruiker of de contactpersoon komt deze schade voor rekening van de gebruiker.

8.     Enige schade welke voortvloeit uit misbruik door de gebruiker en/of contactpersoon, van de informatie welke via VEA.nu is te raadplegen, te downloaden of anderszins is te verkrijgen, komt voor rekening van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. van iedere aansprakelijkheid.

9.     Op de site www.VEA.nu is een disclaimer en een privacy-statement geplaatst, de gebruiker wordt er nadrukkelijk op gewezen hiervan kennis te nemen.

10.   De samenwerkingsvoorwaarden die gelden tussen VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. en de met haar samenwerkende tussenpersonen blijven naast deze gebruikersvoorwaarden onverkort op de samenwerking van toepassing.

VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V.

 
Neem contact met ons op voor meer informatie

CONTACT 

Contact

VCN Verzekeringen
VCN United Capital

Contact