Algemene leveringsvoorwaarden

You are here

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., ingeschreven onder KvK nr. 17078975, gevestigd te Nuenen, hierna te noemen "VCN" en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van VCN en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor VCN werkzaam zijn.

De wederpartij van VCN is degene aan wie VCN enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan, met wie zij een overeenkomst heeft gesloten of voor wie zij werkzaamheden heeft verricht waarbij VCN zich heeft verplicht tot het leveren van diensten en/of de uitvoering van een opdracht. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze overeenkomst
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VCN gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door VCN gesloten overeenkomsten en alle overige werkzaamheden waarbij VCN zich verplicht tot het leveren van diensten en /of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door VCN zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden VCN slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen VCN en de wederpartij zijn overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
1.4. VCN is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval VCN tot tussentijdse wijziging overgaat is de wederpartij gerechtigd tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien wederpartij tegen de gewijzigde inhoud van dealgemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door VCN genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht
2.1. Offertes en tarieven van VCN zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Dit is niet van toepassing indien een opdracht door middel van ondertekening van het opdrachtformulier aan VCN is verstrekt en aan VCN is verzocht een of meerdere offertes op te vragen voor een complex financieel product en/of hypothecair krediet. In dat geval zullen de gespendeerde uren door VCN in rekening worden gebracht alsmede de kosten van leveranciers, indien toepasselijk, ingeval een offerte niet / niet binnen de geldige termijn is geaccepteerd.
2.2. Aan VCN verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van VCN, niet tot resultaatsverplichtingen.
2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment datVCN een opdracht schriftelijk en/of per email heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. VCN is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval wederpartij per e-mailbericht enige mededeling heeft gedaan, zal VCN binnen redelijke termijn het bericht beantwoorden of de ontvangst bevestigen. Indien wederpartij na verzending van een digitaal bericht geen reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) VCN ontvangt, kan wederpartij te allen tijde verifiëren bij VCN dat het bericht (de medewerker van) VCN heeft bereikt.
2.5. Digitale informatie, al dan niet via de website www.vcn.nl of www.vea.nu, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door VCN gegeven advies of een door haar gedaan aanbod aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van VCN het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is VCN toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden. VCN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Betalingen
4.1 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de wederpartij doorberekend. VCN is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te wijzigen indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van de lonen en kosten stijgen die de kostprijs van VCN beïnvloeden. Indien wederpartij hierdoor in een slechtere positie kom, kan hij de overeenkomst ontbinden, zonder dat aan de zijde van VCN enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.
4.2 Betalingen door de wederpartij dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door VCN voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De wederpartij is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem te ontvangen of af te nemen diensten niet worden geleverd.
4.3 Verrekening door de wederpartij van de door VCN gefactureerde bedragen met een door de wederpartij gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door VCN uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.4 Indien de wederpartij verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de wederpartij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan VCN te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief. Wederpartij zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.
4.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.6 Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe naar het oordeel van VCN aanleiding geeft, is VCN bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen voor uitvoering
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door VCN opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.2 Alle door VCN genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld.
5.3 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan wederpartij in geval van termijnoverschrijving de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. wederpartij dient in dat geval wel de facturen voor uitgevoerde fasen door de opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 6: Mededelingen door de wederpartij
6.1. De wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan VCN die benodigd is voor een correcte uitvoering van haar werkzaamheden. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de wederpartij ter beschikking van VCN zijn gesteld, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VCN bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van VCN in rekening worden gebracht.
6.2. De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan VCN verschafte informatie. VCN behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten of de aanbieding in te trekken, indien na aanvang van de werkzaamheden de door wederpartij verstrekte informatie dermate afwijkt van de werkelijkheid dat van VCN geen nakoming van de gemaakte afspraken kan worden verlangd.
6.3 VCN kan slechts ten opzichte van wederpartij aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien wederpartij het in 6.1 bepaalde strikt naleeft.
6.4. Totdat wederpartij een adreswijziging aan VCN heeft bekend gemaakt, mag VCN erop vertrouwen dat wederpartij bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van VCN alsmede van haar firmanten, haar werknemers en de door VCN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VCN wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt aan een aantoonbaar belanghebbenden nadere informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
7.2 In het geval de in Artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VCN in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van VCN alsmede van haar firmanten, haar werknemers en de door VCN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot de aantoonbare directe materiële schade van de wederpartij zelf.
7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de wederpartij geen rechten ontlenen.
7.4 VCN is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de wederpartij of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, gebrekkige of onvolledige of ontijdige door de wederpartij verstrekte inlichtingen, of doordat wederpartij in verantwoordelijkheden tekort schiet.
7.5 VCN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door VCN gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze schade kan worden verhaald.
7.6 VCN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door wederpartij aan VCN verzonden (email)berichten VCN niet hebben bereikt.
7.7. De wederpartij is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met VCN indien VCN zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door wederpartij te worden nagekomen.
7.8 De wederpartij zal VCN vrijwaren in geval van aanspraken van derden, wederpartij zal personeelsleden van VCN of door VCN ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
7.9 VCN zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering, koersverandering, door wederpartij geleden verliezen, en/of gederfde winst van geadviseerde beleggingsproducten en of beleggingsverzekeringen
7.10 VCN treedt uitsluitend op voor zichzelf op het gebied van financiële dienstverlening en is derhalve geen partij in de overeenkomsten die door haar bemiddeling tot stand komen. In geschillen tussen wederpartij en de financiële instelling waarvoor VCN eventueel heeft bemiddeld, is derhalve VCN geen partij. VCN is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen en/of schade; VCN wordt ter zake door wederpartij volledig gevrijwaard.

Artikel 8: Niet toerekenbare tekortkoming
8.1. VCN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor VCN redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van VCN ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van VCN geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming van verzekeraars, intermediair, en/of andere ingeschakelde derden, als ook bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van VCN kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
9.2 Door de wederpartij aan VCN verstrekte persoonsgegevens zullen door VCN niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de wederpartij te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover VCN op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken, daaronder begrepen verplichtingen m.b.t. verzekerde kentekens, schadegegevens en opgaven voor schadevrij rijden.
9.3 Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige administratie van VCN, zal VCN de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van wederpartij uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Beëindiging dienstverlening / tussentijdse wijzigingen
10.1 De wijze van beëindiging of wijziging van dienstverlening is geregeld in de specifieke overeenkomst of opdracht, die door VCN is aangegaan.

Artikel 11: Klachten
11.1 VCN kent een klachtencommissie, die klachten met betrekking tot door VCN verrichte werkzaamheden of de diensten onderzoekt en adviseert aan de directie van VCN. Klachten dienen schriftelijk en binnen 60 dagen nadat wederpartij de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van VCN, te worden ingediend bij VCN. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van wederpartij op.
11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens VCN in verband met door VCN verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na twee jaar te rekenen vanaf de dag dat de dienst is verricht of verricht had moeten zijn.
11.3 VCN is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 300.014199 . Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de wederpartij hetzij voor niet bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van VCN is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van VCN, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd.

 
Neem contact met ons op voor meer informatie

CONTACT 

 
Algemene voorwaarden

VCN ASP

BEKIJKEN 

Contact

VCN Verzekeringen
VCN United Capital

Contact